Software company albania
Header

Tutorial i shpejte per MySQL

July 2nd, 2012 | Posted by ktola in MySQL | Shqip - (0 Comments)

C’eshte databaza, sistemet RDBMS. Databaza eshte nje sistem i organizuar i te dhenave dixhitale. Te dhenat zakonisht organizohen ne modele te ndryshme gjithmone sipas nevojave, ne menyre qe te suportoje kerkesat qe behen per keto te dhena. Termi database lidhet ngushte me te dhenat dhe strukturen e tyre dhe jo me database management system (DBMS). …
Read more