Software company albania
Header

Llogarit pagen bruto dhe neto

Llogaritja e pages bruto dhe neto.

Ky utilititet ju ndihmon te llogaritni te gjithe zerat e pages :

  1. paga bruto para sigurimeve dhe tatimeve
  2. tatimet mbi te ardhurat pesonale
  3. paga bruto per sigurimet
  4. ndalesat per sigurimet e personelit
  5. sigurimet e punedhenesit,
  6. paga neto per tu paguar

 

Per te aksesuar kete utilitet klikoni ketu:

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*